โรงเรียนบ้านคอกช้าง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 3 3 0 3 0 11
ร้อยละ 15.00 % 15.00 % 0.00 % 15.00 % 0.00 % 55.00 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 5 0 3 0 0 125
ร้อยละ 3.76 % 0.00 % 2.26 % 0.00 % 0.00 % 93.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 56
ร้อยละ 3.23 % 0.00 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 90.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 215 คน
จำนวน(คน) 10 3 7 3 0 192
ร้อยละ 4.65 % 1.40 % 3.26 % 1.40 % 0.00 % 89.30 %

153 : 8 , 3 , 3 , 3 , 0 , 136...5.23 , 1.96 , 1.96 , 1.96 , 0.00 , 88.89 = 17 : 11.11
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 215 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 10.70%

Powered By www.thaieducation.net