โรงเรียนบ้านคอกช้าง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 3 3 0 3 0 11
ร้อยละ 15.00 % 15.00 % 0.00 % 15.00 % 0.00 % 55.00 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 7 7 8 0 0 111
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 6.02 % 0.00 % 0.00 % 83.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 5 0 5 0 0 52
ร้อยละ 8.06 % 0.00 % 8.06 % 0.00 % 0.00 % 83.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 215 คน
จำนวน(คน) 15 10 13 3 0 174
ร้อยละ 6.98 % 4.65 % 6.05 % 1.40 % 0.00 % 80.93 %

153 : 10 , 10 , 8 , 3 , 0 , 122...6.54 , 6.54 , 5.23 , 1.96 , 0.00 , 79.74 = 31 : 20.26
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 215 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 19.07%

Powered By www.thaieducation.net