โรงเรียนบ้านคอกช้าง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 5 1 4 6 0 4
ร้อยละ 25.00 % 5.00 % 20.00 % 30.00 % 0.00 % 20.00 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 15 9 2 4 18 89
ร้อยละ 10.95 % 6.57 % 1.46 % 2.92 % 13.14 % 64.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 2 2 10 5 1 47
ร้อยละ 2.99 % 2.99 % 14.93 % 7.46 % 1.49 % 70.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 22 12 16 15 19 140
ร้อยละ 9.82 % 5.36 % 7.14 % 6.70 % 8.48 % 62.50 %

157 : 20 , 10 , 6 , 10 , 18 , 93...12.74 , 6.37 , 3.82 , 6.37 , 11.46 , 59.24 = 64 : 40.76
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50%

Powered By www.thaieducation.net