โรงเรียนบ้านคอกช้าง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 6 1 5 7 0 1
ร้อยละ 30.00 % 5.00 % 25.00 % 35.00 % 0.00 % 5.00 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 17 11 3 4 20 82
ร้อยละ 12.41 % 8.03 % 2.19 % 2.92 % 14.60 % 59.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 2 2 15 6 2 40
ร้อยละ 2.99 % 2.99 % 22.39 % 8.96 % 2.99 % 59.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 25 14 23 17 22 123
ร้อยละ 11.16 % 6.25 % 10.27 % 7.59 % 9.82 % 54.91 %

157 : 23 , 12 , 8 , 11 , 20 , 83...14.65 , 7.64 , 5.10 , 7.01 , 12.74 , 52.87 = 74 : 47.13
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 101 คน คิดเป็นร้อยละ 45.09%

Powered By www.thaieducation.net