โรงเรียนวัดวังขรี (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 12
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
31
จำนวน(คน) 5 0 2 1 0 23
ร้อยละ 16.13 % 0.00 % 6.45 % 3.23 % 0.00 % 74.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
17
จำนวน(คน) 2 1 2 1 0 11
ร้อยละ 11.76 % 5.88 % 11.76 % 5.88 % 0.00 % 64.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 63 คน
จำนวน(คน) 10 1 4 2 0 46
ร้อยละ 15.87 % 1.59 % 6.35 % 3.17 % 0.00 % 73.02 %

46 : 8 , 0 , 2 , 1 , 0 , 35...17.39 , 0.00 , 4.35 , 2.17 , 0.00 , 76.09 = 11 : 23.91
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 26.98%

Powered By www.thaieducation.net