โรงเรียนวัดวังขรี (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 1 3 1 0 0 6
ร้อยละ 9.09 % 27.27 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 54.55 %
ระดับประถมศึกษา
33
จำนวน(คน) 2 7 3 0 0 21
ร้อยละ 6.06 % 21.21 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
16
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 18.75 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 60 คน
จำนวน(คน) 3 10 7 0 0 40
ร้อยละ 5.00 % 16.67 % 11.67 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %

44 : 3 , 10 , 4 , 0 , 0 , 27...6.82 , 22.73 , 9.09 , 0.00 , 0.00 , 61.36 = 17 : 38.64
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 60 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net