โรงเรียนวัดวังขรี (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 3 1 1 0 0 6
ร้อยละ 27.27 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 54.55 %
ระดับประถมศึกษา
34
จำนวน(คน) 5 7 4 0 0 18
ร้อยละ 14.71 % 20.59 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 52.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
16
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 13
ร้อยละ 0.00 % 6.25 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 61 คน
จำนวน(คน) 8 9 7 0 0 37
ร้อยละ 13.11 % 14.75 % 11.48 % 0.00 % 0.00 % 60.66 %

45 : 8 , 8 , 5 , 0 , 0 , 24...17.78 , 17.78 , 11.11 , 0.00 , 0.00 , 53.33 = 21 : 46.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 61 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 39.34%

Powered By www.thaieducation.net