โรงเรียนวัดวังขรี (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 2 0 0 2 0 7
ร้อยละ 18.18 % 0.00 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
36
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 32
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 3 1 4 4 0 13
ร้อยละ 12.00 % 4.00 % 16.00 % 16.00 % 0.00 % 52.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 72 คน
จำนวน(คน) 6 1 7 6 0 52
ร้อยละ 8.33 % 1.39 % 9.72 % 8.33 % 0.00 % 72.22 %

47 : 3 , 0 , 3 , 2 , 0 , 39...6.38 , 0.00 , 6.38 , 4.26 , 0.00 , 82.98 = 8 : 17.02
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78%

Powered By www.thaieducation.net