โรงเรียนวัดวังขรี (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 2 0 2 2 2 3
ร้อยละ 18.18 % 0.00 % 18.18 % 18.18 % 18.18 % 27.27 %
ระดับประถมศึกษา
36
จำนวน(คน) 1 2 7 3 9 14
ร้อยละ 2.78 % 5.56 % 19.44 % 8.33 % 25.00 % 38.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 2 1 5 3 6 8
ร้อยละ 8.00 % 4.00 % 20.00 % 12.00 % 24.00 % 32.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 72 คน
จำนวน(คน) 5 3 14 8 17 25
ร้อยละ 6.94 % 4.17 % 19.44 % 11.11 % 23.61 % 34.72 %

47 : 3 , 2 , 9 , 5 , 11 , 17...6.38 , 4.26 , 19.15 , 10.64 , 23.40 , 36.17 = 30 : 63.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 65.28%

Powered By www.thaieducation.net