โรงเรียนบ้านบ่อมอง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 7 2 6 4 0 41
ร้อยละ 11.67 % 3.33 % 10.00 % 6.67 % 0.00 % 68.33 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 13 1 21 0 0 108
ร้อยละ 9.09 % 0.70 % 14.69 % 0.00 % 0.00 % 75.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 20 3 27 4 0 149
ร้อยละ 9.85 % 1.48 % 13.30 % 1.97 % 0.00 % 73.40 %

203 : 20 , 3 , 27 , 4 , 0 , 149...9.85 , 1.48 , 13.30 , 1.97 , 0.00 , 73.40 = 54 : 26.60
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 26.60%

Powered By www.thaieducation.net