โรงเรียนบ้านบ่อมอง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 8 12 7 9 6 17
ร้อยละ 13.56 % 20.34 % 11.86 % 15.25 % 10.17 % 28.81 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 15 16 13 12 24 59
ร้อยละ 10.79 % 11.51 % 9.35 % 8.63 % 17.27 % 42.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 198 คน
จำนวน(คน) 23 28 20 21 30 76
ร้อยละ 11.62 % 14.14 % 10.10 % 10.61 % 15.15 % 38.38 %

198 : 23 , 28 , 20 , 21 , 30 , 76...11.62 , 14.14 , 10.10 , 10.61 , 15.15 , 38.38 = 122 : 61.62
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 198 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 122 คน คิดเป็นร้อยละ 61.62%

Powered By www.thaieducation.net