โรงเรียนบ้านบ่อมอง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 7 10 6 9 6 21
ร้อยละ 11.86 % 16.95 % 10.17 % 15.25 % 10.17 % 35.59 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 15 16 13 12 22 61
ร้อยละ 10.79 % 11.51 % 9.35 % 8.63 % 15.83 % 43.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 198 คน
จำนวน(คน) 22 26 19 21 28 82
ร้อยละ 11.11 % 13.13 % 9.60 % 10.61 % 14.14 % 41.41 %

198 : 22 , 26 , 19 , 21 , 28 , 82...11.11 , 13.13 , 9.60 , 10.61 , 14.14 , 41.41 = 116 : 58.59
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 198 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 116 คน คิดเป็นร้อยละ 58.59%

Powered By www.thaieducation.net