โรงเรียนบ้านบ่อมอง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 9 13 8 10 7 16
ร้อยละ 14.29 % 20.63 % 12.70 % 15.87 % 11.11 % 25.40 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 17 18 15 13 25 51
ร้อยละ 12.23 % 12.95 % 10.79 % 9.35 % 17.99 % 36.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 26 31 23 23 32 67
ร้อยละ 12.87 % 15.35 % 11.39 % 11.39 % 15.84 % 33.17 %

202 : 26 , 31 , 23 , 23 , 32 , 67...12.87 , 15.35 , 11.39 , 11.39 , 15.84 , 33.17 = 135 : 66.83
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 135 คน คิดเป็นร้อยละ 66.83%

Powered By www.thaieducation.net