โรงเรียนบ้านบ่อมอง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 10 16 10 11 8 9
ร้อยละ 15.63 % 25.00 % 15.63 % 17.19 % 12.50 % 14.06 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 22 25 16 15 36 26
ร้อยละ 15.71 % 17.86 % 11.43 % 10.71 % 25.71 % 18.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 204 คน
จำนวน(คน) 32 41 26 26 44 35
ร้อยละ 15.69 % 20.10 % 12.75 % 12.75 % 21.57 % 17.16 %

204 : 32 , 41 , 26 , 26 , 44 , 35...15.69 , 20.10 , 12.75 , 12.75 , 21.57 , 17.16 = 169 : 82.84
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 169 คน คิดเป็นร้อยละ 82.84%

Powered By www.thaieducation.net