โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 18
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 67
ร้อยละ 1.41 % 1.41 % 2.82 % 0.00 % 0.00 % 94.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 38
ร้อยละ 2.38 % 2.38 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 90.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 3 3 4 0 0 123
ร้อยละ 2.26 % 2.26 % 3.01 % 0.00 % 0.00 % 92.48 %

91 : 2 , 2 , 2 , 0 , 0 , 85...2.20 , 2.20 , 2.20 , 0.00 , 0.00 , 93.41 = 6 : 6.59
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.52%

Powered By www.thaieducation.net