โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 2 4 1 0 0 66
ร้อยละ 2.74 % 5.48 % 1.37 % 0.00 % 0.00 % 90.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 1 1 3 1 2 35
ร้อยละ 2.33 % 2.33 % 6.98 % 2.33 % 4.65 % 81.40 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 3 5 4 1 2 119
ร้อยละ 2.24 % 3.73 % 2.99 % 0.75 % 1.49 % 88.81 %

91 : 2 , 4 , 1 , 0 , 0 , 84...2.20 , 4.40 , 1.10 , 0.00 , 0.00 , 92.31 = 7 : 7.69
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 11.19%

Powered By www.thaieducation.net