โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 2 2 4 4 7
ร้อยละ 9.52 % 9.52 % 9.52 % 19.05 % 19.05 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 4 6 1 11 8 37
ร้อยละ 5.97 % 8.96 % 1.49 % 16.42 % 11.94 % 55.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 1 1 3 2 5 37
ร้อยละ 2.04 % 2.04 % 6.12 % 4.08 % 10.20 % 75.51 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 7 9 6 17 17 81
ร้อยละ 5.11 % 6.57 % 4.38 % 12.41 % 12.41 % 59.12 %

88 : 6 , 8 , 3 , 15 , 12 , 44...6.82 , 9.09 , 3.41 , 17.05 , 13.64 , 50.00 = 44 : 50.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 40.88%

Powered By www.thaieducation.net