โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 2 2 4 4 7
ร้อยละ 9.52 % 9.52 % 9.52 % 19.05 % 19.05 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 5 7 2 12 9 32
ร้อยละ 7.46 % 10.45 % 2.99 % 17.91 % 13.43 % 47.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 1 2 4 3 6 33
ร้อยละ 2.04 % 4.08 % 8.16 % 6.12 % 12.24 % 67.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 8 11 8 19 19 72
ร้อยละ 5.84 % 8.03 % 5.84 % 13.87 % 13.87 % 52.55 %

88 : 7 , 9 , 4 , 16 , 13 , 39...7.95 , 10.23 , 4.55 , 18.18 , 14.77 , 44.32 = 49 : 55.68
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 47.45%

Powered By www.thaieducation.net