โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 2 2 4 4 9
ร้อยละ 8.70 % 8.70 % 8.70 % 17.39 % 17.39 % 39.13 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 5 7 2 12 9 30
ร้อยละ 7.69 % 10.77 % 3.08 % 18.46 % 13.85 % 46.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 1 2 4 3 6 41
ร้อยละ 1.75 % 3.51 % 7.02 % 5.26 % 10.53 % 71.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 8 11 8 19 19 80
ร้อยละ 5.52 % 7.59 % 5.52 % 13.10 % 13.10 % 55.17 %

88 : 7 , 9 , 4 , 16 , 13 , 39...7.95 , 10.23 , 4.55 , 18.18 , 14.77 , 44.32 = 49 : 55.68
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 44.83%

Powered By www.thaieducation.net