โรงเรียนบ้านเกาะยวน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 1 2 2 2 20
ร้อยละ 6.90 % 3.45 % 6.90 % 6.90 % 6.90 % 68.97 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 3 3 3 3 2 78
ร้อยละ 3.26 % 3.26 % 3.26 % 3.26 % 2.17 % 84.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 5 4 5 5 4 98
ร้อยละ 4.13 % 3.31 % 4.13 % 4.13 % 3.31 % 80.99 %

121 : 5 , 4 , 5 , 5 , 4 , 98...4.13 , 3.31 , 4.13 , 4.13 , 3.31 , 80.99 = 23 : 19.01
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 19.01%

Powered By www.thaieducation.net