โรงเรียนบ้านเกาะยวน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 4 1 4 4 4 12
ร้อยละ 13.79 % 3.45 % 13.79 % 13.79 % 13.79 % 41.38 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 5 3 15 5 8 56
ร้อยละ 5.43 % 3.26 % 16.30 % 5.43 % 8.70 % 60.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 9 4 19 9 12 68
ร้อยละ 7.44 % 3.31 % 15.70 % 7.44 % 9.92 % 56.20 %

121 : 9 , 4 , 19 , 9 , 12 , 68...7.44 , 3.31 , 15.70 , 7.44 , 9.92 , 56.20 = 53 : 43.80
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 43.80%

Powered By www.thaieducation.net