โรงเรียนบ้านเกาะยวน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 5 0 0 0 0 23
ร้อยละ 17.86 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 82.14 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 6 6 22 6 0 64
ร้อยละ 5.77 % 5.77 % 21.15 % 5.77 % 0.00 % 61.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 11 6 22 6 0 87
ร้อยละ 8.33 % 4.55 % 16.67 % 4.55 % 0.00 % 65.91 %

132 : 11 , 6 , 22 , 6 , 0 , 87...8.33 , 4.55 , 16.67 , 4.55 , 0.00 , 65.91 = 45 : 34.09
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 34.09%

Powered By www.thaieducation.net