โรงเรียนบ้านบนควน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 44
ร้อยละ 3.92 % 3.92 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 86.27 %
ระดับประถมศึกษา
175
จำนวน(คน) 15 11 14 0 0 135
ร้อยละ 8.57 % 6.29 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 77.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 2 0 10 0 0 61
ร้อยละ 2.74 % 0.00 % 13.70 % 0.00 % 0.00 % 83.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 299 คน
จำนวน(คน) 19 13 27 0 0 240
ร้อยละ 6.35 % 4.35 % 9.03 % 0.00 % 0.00 % 80.27 %

226 : 17 , 13 , 17 , 0 , 0 , 179...7.52 , 5.75 , 7.52 , 0.00 , 0.00 , 79.20 = 47 : 20.80
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 299 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 19.73%

Powered By www.thaieducation.net