โรงเรียนบ้านบนควน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 45
ร้อยละ 3.92 % 3.92 % 3.92 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 17 11 15 0 0 131
ร้อยละ 9.77 % 6.32 % 8.62 % 0.00 % 0.00 % 75.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 3 0 8 0 0 63
ร้อยละ 4.05 % 0.00 % 10.81 % 0.00 % 0.00 % 85.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 299 คน
จำนวน(คน) 22 13 25 0 0 239
ร้อยละ 7.36 % 4.35 % 8.36 % 0.00 % 0.00 % 79.93 %

225 : 19 , 13 , 17 , 0 , 0 , 176...8.44 , 5.78 , 7.56 , 0.00 , 0.00 , 78.22 = 49 : 21.78
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 299 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 20.07%

Powered By www.thaieducation.net