โรงเรียนบ้านบนควน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 45
ร้อยละ 3.85 % 3.85 % 5.77 % 0.00 % 0.00 % 86.54 %
ระดับประถมศึกษา
172
จำนวน(คน) 18 12 17 0 0 125
ร้อยละ 10.47 % 6.98 % 9.88 % 0.00 % 0.00 % 72.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 2 0 8 0 0 64
ร้อยละ 2.70 % 0.00 % 10.81 % 0.00 % 0.00 % 86.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 298 คน
จำนวน(คน) 22 14 28 0 0 234
ร้อยละ 7.38 % 4.70 % 9.40 % 0.00 % 0.00 % 78.52 %

224 : 20 , 14 , 20 , 0 , 0 , 170...8.93 , 6.25 , 8.93 , 0.00 , 0.00 , 75.89 = 54 : 24.11
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 298 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 21.48%

Powered By www.thaieducation.net