โรงเรียนบ้านบนควน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 44
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 7.84 % 0.00 % 0.00 % 86.27 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 174
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
81
จำนวน(คน) 11 10 14 0 0 46
ร้อยละ 13.58 % 12.35 % 17.28 % 0.00 % 0.00 % 56.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 306 คน
จำนวน(คน) 14 10 18 0 0 264
ร้อยละ 4.58 % 3.27 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 86.27 %

225 : 3 , 0 , 4 , 0 , 0 , 218...1.33 , 0.00 , 1.78 , 0.00 , 0.00 , 96.89 = 7 : 3.11
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 306 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 13.73%

Powered By www.thaieducation.net