โรงเรียนบ้านบนควน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 0 0 5 3 0 46
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.26 % 5.56 % 0.00 % 85.19 %
ระดับประถมศึกษา
171
จำนวน(คน) 10 10 14 0 0 137
ร้อยละ 5.85 % 5.85 % 8.19 % 0.00 % 0.00 % 80.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
81
จำนวน(คน) 3 0 0 12 0 66
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 0.00 % 14.81 % 0.00 % 81.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 306 คน
จำนวน(คน) 13 10 19 15 0 249
ร้อยละ 4.25 % 3.27 % 6.21 % 4.90 % 0.00 % 81.37 %

225 : 10 , 10 , 19 , 3 , 0 , 183...4.44 , 4.44 , 8.44 , 1.33 , 0.00 , 81.33 = 42 : 18.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 306 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 18.63%

Powered By www.thaieducation.net