โรงเรียนบ้านบนควน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 44
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 7.84 % 0.00 % 0.00 % 86.27 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 8 8 7 0 0 151
ร้อยละ 4.60 % 4.60 % 4.02 % 0.00 % 0.00 % 86.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
81
จำนวน(คน) 3 0 12 0 0 66
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 81.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 306 คน
จำนวน(คน) 14 8 23 0 0 261
ร้อยละ 4.58 % 2.61 % 7.52 % 0.00 % 0.00 % 85.29 %

225 : 11 , 8 , 11 , 0 , 0 , 195...4.89 , 3.56 , 4.89 , 0.00 , 0.00 , 86.67 = 30 : 13.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 306 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 14.71%

Powered By www.thaieducation.net