โรงเรียนบ้านเกาะปราง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 1 1 0 3 2 31
ร้อยละ 2.63 % 2.63 % 0.00 % 7.89 % 5.26 % 81.58 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 87
ร้อยละ 0.00 % 2.22 % 1.11 % 0.00 % 0.00 % 96.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 1 3 1 3 2 118
ร้อยละ 0.78 % 2.34 % 0.78 % 2.34 % 1.56 % 92.19 %

128 : 1 , 3 , 1 , 3 , 2 , 118...0.78 , 2.34 , 0.78 , 2.34 , 1.56 , 92.19 = 10 : 7.81
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.81%

Powered By www.thaieducation.net