โรงเรียนบ้านเกาะปราง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 3 0 1 1 2 31
ร้อยละ 7.89 % 0.00 % 2.63 % 2.63 % 5.26 % 81.58 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 1 2 4 1 2 83
ร้อยละ 1.08 % 2.15 % 4.30 % 1.08 % 2.15 % 89.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 4 2 5 2 4 114
ร้อยละ 3.05 % 1.53 % 3.82 % 1.53 % 3.05 % 87.02 %

131 : 4 , 2 , 5 , 2 , 4 , 114...3.05 , 1.53 , 3.82 , 1.53 , 3.05 , 87.02 = 17 : 12.98
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 12.98%

Powered By www.thaieducation.net