โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
123
จำนวน(คน) 9 4 10 2 4 94
ร้อยละ 7.32 % 3.25 % 8.13 % 1.63 % 3.25 % 76.42 %
ระดับประถมศึกษา
209
จำนวน(คน) 11 8 45 19 79 47
ร้อยละ 5.26 % 3.83 % 21.53 % 9.09 % 37.80 % 22.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 332 คน
จำนวน(คน) 20 12 55 21 83 141
ร้อยละ 6.02 % 3.61 % 16.57 % 6.33 % 25.00 % 42.47 %

332 : 20 , 12 , 55 , 21 , 83 , 141...6.02 , 3.61 , 16.57 , 6.33 , 25.00 , 42.47 = 191 : 57.53
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 332 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 191 คน คิดเป็นร้อยละ 57.53%

Powered By www.thaieducation.net