โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
123
จำนวน(คน) 10 10 13 7 5 78
ร้อยละ 8.13 % 8.13 % 10.57 % 5.69 % 4.07 % 63.41 %
ระดับประถมศึกษา
210
จำนวน(คน) 15 15 18 10 14 138
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 8.57 % 4.76 % 6.67 % 65.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 333 คน
จำนวน(คน) 25 25 31 17 19 216
ร้อยละ 7.51 % 7.51 % 9.31 % 5.11 % 5.71 % 64.86 %

333 : 25 , 25 , 31 , 17 , 19 , 216...7.51 , 7.51 , 9.31 , 5.11 , 5.71 , 64.86 = 117 : 35.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 333 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 35.14%

Powered By www.thaieducation.net