โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
122
จำนวน(คน) 6 3 9 2 4 98
ร้อยละ 4.92 % 2.46 % 7.38 % 1.64 % 3.28 % 80.33 %
ระดับประถมศึกษา
209
จำนวน(คน) 10 7 27 2 5 158
ร้อยละ 4.78 % 3.35 % 12.92 % 0.96 % 2.39 % 75.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 331 คน
จำนวน(คน) 16 10 36 4 9 256
ร้อยละ 4.83 % 3.02 % 10.88 % 1.21 % 2.72 % 77.34 %

331 : 16 , 10 , 36 , 4 , 9 , 256...4.83 , 3.02 , 10.88 , 1.21 , 2.72 , 77.34 = 75 : 22.66
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 331 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 22.66%

Powered By www.thaieducation.net