โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
121
จำนวน(คน) 11 10 15 8 5 72
ร้อยละ 9.09 % 8.26 % 12.40 % 6.61 % 4.13 % 59.50 %
ระดับประถมศึกษา
206
จำนวน(คน) 15 15 20 10 15 131
ร้อยละ 7.28 % 7.28 % 9.71 % 4.85 % 7.28 % 63.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 327 คน
จำนวน(คน) 26 25 35 18 20 203
ร้อยละ 7.95 % 7.65 % 10.70 % 5.50 % 6.12 % 62.08 %

327 : 26 , 25 , 35 , 18 , 20 , 203...7.95 , 7.65 , 10.70 , 5.50 , 6.12 , 62.08 = 124 : 37.92
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 327 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 124 คน คิดเป็นร้อยละ 37.92%

Powered By www.thaieducation.net