โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
123
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 119
ร้อยละ 0.00 % 1.63 % 1.63 % 0.00 % 0.00 % 96.75 %
ระดับประถมศึกษา
193
จำนวน(คน) 6 4 3 0 0 180
ร้อยละ 3.11 % 2.07 % 1.55 % 0.00 % 0.00 % 93.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 316 คน
จำนวน(คน) 6 6 5 0 0 299
ร้อยละ 1.90 % 1.90 % 1.58 % 0.00 % 0.00 % 94.62 %

316 : 6 , 6 , 5 , 0 , 0 , 299...1.90 , 1.90 , 1.58 , 0.00 , 0.00 , 94.62 = 17 : 5.38
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 316 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.38%

Powered By www.thaieducation.net