โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
125
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 119
ร้อยละ 1.60 % 1.60 % 1.60 % 0.00 % 0.00 % 95.20 %
ระดับประถมศึกษา
193
จำนวน(คน) 9 6 3 0 0 175
ร้อยละ 4.66 % 3.11 % 1.55 % 0.00 % 0.00 % 90.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 318 คน
จำนวน(คน) 11 8 5 0 0 294
ร้อยละ 3.46 % 2.52 % 1.57 % 0.00 % 0.00 % 92.45 %

318 : 11 , 8 , 5 , 0 , 0 , 294...3.46 , 2.52 , 1.57 , 0.00 , 0.00 , 92.45 = 24 : 7.55
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 318 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.55%

Powered By www.thaieducation.net