โรงเรียนบ้านชายคลอง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
88
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 87
ร้อยละ 1.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 98.86 %
ระดับประถมศึกษา
177
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 176
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.56 % 0.00 % 0.00 % 99.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 265 คน
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 263
ร้อยละ 0.38 % 0.00 % 0.38 % 0.00 % 0.00 % 99.25 %

265 : 1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 263...0.38 , 0.00 , 0.38 , 0.00 , 0.00 , 99.25 = 2 : 0.75
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 265 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75%

Powered By www.thaieducation.net