โรงเรียนบ้านชายคลอง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
107
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 105
ร้อยละ 0.93 % 0.93 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 98.13 %
ระดับประถมศึกษา
179
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 172
ร้อยละ 1.68 % 1.12 % 1.12 % 0.00 % 0.00 % 96.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 286 คน
จำนวน(คน) 4 3 2 0 0 277
ร้อยละ 1.40 % 1.05 % 0.70 % 0.00 % 0.00 % 96.85 %

286 : 4 , 3 , 2 , 0 , 0 , 277...1.40 , 1.05 , 0.70 , 0.00 , 0.00 , 96.85 = 9 : 3.15
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 286 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.15%

Powered By www.thaieducation.net