โรงเรียนวัดก้างปลา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
93
จำนวน(คน) 3 3 6 0 0 81
ร้อยละ 3.23 % 3.23 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 87.10 %
ระดับประถมศึกษา
328
จำนวน(คน) 8 10 23 0 0 287
ร้อยละ 2.44 % 3.05 % 7.01 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 421 คน
จำนวน(คน) 11 13 29 0 0 368
ร้อยละ 2.61 % 3.09 % 6.89 % 0.00 % 0.00 % 87.41 %

421 : 11 , 13 , 29 , 0 , 0 , 368...2.61 , 3.09 , 6.89 , 0.00 , 0.00 , 87.41 = 53 : 12.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 421 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 12.59%

Powered By www.thaieducation.net