โรงเรียนวัดก้างปลา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
91
จำนวน(คน) 4 4 5 3 2 73
ร้อยละ 4.40 % 4.40 % 5.49 % 3.30 % 2.20 % 80.22 %
ระดับประถมศึกษา
319
จำนวน(คน) 13 9 19 9 4 265
ร้อยละ 4.08 % 2.82 % 5.96 % 2.82 % 1.25 % 83.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 410 คน
จำนวน(คน) 17 13 24 12 6 338
ร้อยละ 4.15 % 3.17 % 5.85 % 2.93 % 1.46 % 82.44 %

410 : 17 , 13 , 24 , 12 , 6 , 338...4.15 , 3.17 , 5.85 , 2.93 , 1.46 , 82.44 = 72 : 17.56
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 410 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 17.56%

Powered By www.thaieducation.net