โรงเรียนวัดก้างปลา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
91
จำนวน(คน) 7 4 6 11 8 55
ร้อยละ 7.69 % 4.40 % 6.59 % 12.09 % 8.79 % 60.44 %
ระดับประถมศึกษา
319
จำนวน(คน) 32 13 31 45 26 172
ร้อยละ 10.03 % 4.08 % 9.72 % 14.11 % 8.15 % 53.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 410 คน
จำนวน(คน) 39 17 37 56 34 227
ร้อยละ 9.51 % 4.15 % 9.02 % 13.66 % 8.29 % 55.37 %

410 : 39 , 17 , 37 , 56 , 34 , 227...9.51 , 4.15 , 9.02 , 13.66 , 8.29 , 55.37 = 183 : 44.63
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 410 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 183 คน คิดเป็นร้อยละ 44.63%

Powered By www.thaieducation.net