โรงเรียนวัดก้างปลา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
91
จำนวน(คน) 22 3 8 25 9 24
ร้อยละ 24.18 % 3.30 % 8.79 % 27.47 % 9.89 % 26.37 %
ระดับประถมศึกษา
319
จำนวน(คน) 25 15 36 40 33 170
ร้อยละ 7.84 % 4.70 % 11.29 % 12.54 % 10.34 % 53.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 410 คน
จำนวน(คน) 47 18 44 65 42 194
ร้อยละ 11.46 % 4.39 % 10.73 % 15.85 % 10.24 % 47.32 %

410 : 47 , 18 , 44 , 65 , 42 , 194...11.46 , 4.39 , 10.73 , 15.85 , 10.24 , 47.32 = 216 : 52.68
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 410 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 216 คน คิดเป็นร้อยละ 52.68%

Powered By www.thaieducation.net