โรงเรียนวัดควนชม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 8 2 3 8 0 57
ร้อยละ 10.26 % 2.56 % 3.85 % 10.26 % 0.00 % 73.08 %
ระดับประถมศึกษา
177
จำนวน(คน) 6 2 38 4 0 127
ร้อยละ 3.39 % 1.13 % 21.47 % 2.26 % 0.00 % 71.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 255 คน
จำนวน(คน) 14 4 41 12 0 184
ร้อยละ 5.49 % 1.57 % 16.08 % 4.71 % 0.00 % 72.16 %

255 : 14 , 4 , 41 , 12 , 0 , 184...5.49 , 1.57 , 16.08 , 4.71 , 0.00 , 72.16 = 71 : 27.84
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 255 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 27.84%

Powered By www.thaieducation.net