โรงเรียนวัดควนชม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 2 10 3 7 0 55
ร้อยละ 2.60 % 12.99 % 3.90 % 9.09 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
181
จำนวน(คน) 6 12 34 4 0 125
ร้อยละ 3.31 % 6.63 % 18.78 % 2.21 % 0.00 % 69.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 8 22 37 11 0 180
ร้อยละ 3.10 % 8.53 % 14.34 % 4.26 % 0.00 % 69.77 %

258 : 8 , 22 , 37 , 11 , 0 , 180...3.10 , 8.53 , 14.34 , 4.26 , 0.00 , 69.77 = 78 : 30.23
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 30.23%

Powered By www.thaieducation.net