โรงเรียนวัดควนชม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 กำลังทำข้อมูล
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 13 13 6 8 9 28
ร้อยละ 16.88 % 16.88 % 7.79 % 10.39 % 11.69 % 36.36 %
ระดับประถมศึกษา
181
จำนวน(คน) 13 6 32 7 7 116
ร้อยละ 7.18 % 3.31 % 17.68 % 3.87 % 3.87 % 64.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 26 19 38 15 16 144
ร้อยละ 10.08 % 7.36 % 14.73 % 5.81 % 6.20 % 55.81 %

258 : 26 , 19 , 38 , 15 , 16 , 144...10.08 , 7.36 , 14.73 , 5.81 , 6.20 , 55.81 = 114 : 44.19ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 114 คน คิดเป็นร้อยละ 44.19%

Powered By www.thaieducation.net