โรงเรียนวัดควนชม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 13 13 5 7 9 28
ร้อยละ 17.33 % 17.33 % 6.67 % 9.33 % 12.00 % 37.33 %
ระดับประถมศึกษา
185
จำนวน(คน) 13 6 36 7 7 116
ร้อยละ 7.03 % 3.24 % 19.46 % 3.78 % 3.78 % 62.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 260 คน
จำนวน(คน) 26 19 41 14 16 144
ร้อยละ 10.00 % 7.31 % 15.77 % 5.38 % 6.15 % 55.38 %

260 : 26 , 19 , 41 , 14 , 16 , 144...10.00 , 7.31 , 15.77 , 5.38 , 6.15 , 55.38 = 116 : 44.62
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 260 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 116 คน คิดเป็นร้อยละ 44.62%

Powered By www.thaieducation.net