โรงเรียนวัดควนชม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 13 13 5 7 9 29
ร้อยละ 17.11 % 17.11 % 6.58 % 9.21 % 11.84 % 38.16 %
ระดับประถมศึกษา
181
จำนวน(คน) 13 6 36 7 7 112
ร้อยละ 7.18 % 3.31 % 19.89 % 3.87 % 3.87 % 61.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 257 คน
จำนวน(คน) 26 19 41 14 16 141
ร้อยละ 10.12 % 7.39 % 15.95 % 5.45 % 6.23 % 54.86 %

257 : 26 , 19 , 41 , 14 , 16 , 141...10.12 , 7.39 , 15.95 , 5.45 , 6.23 , 54.86 = 116 : 45.14
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 257 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 116 คน คิดเป็นร้อยละ 45.14%

Powered By www.thaieducation.net