โรงเรียนวัดควนชม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
79
จำนวน(คน) 14 13 5 9 9 29
ร้อยละ 17.72 % 16.46 % 6.33 % 11.39 % 11.39 % 36.71 %
ระดับประถมศึกษา
186
จำนวน(คน) 16 6 19 7 7 131
ร้อยละ 8.60 % 3.23 % 10.22 % 3.76 % 3.76 % 70.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 265 คน
จำนวน(คน) 30 19 24 16 16 160
ร้อยละ 11.32 % 7.17 % 9.06 % 6.04 % 6.04 % 60.38 %

265 : 30 , 19 , 24 , 16 , 16 , 160...11.32 , 7.17 , 9.06 , 6.04 , 6.04 , 60.38 = 105 : 39.62
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 265 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 39.62%

Powered By www.thaieducation.net