โรงเรียนวัดควนชม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
80
จำนวน(คน) 15 13 5 9 9 29
ร้อยละ 18.75 % 16.25 % 6.25 % 11.25 % 11.25 % 36.25 %
ระดับประถมศึกษา
186
จำนวน(คน) 16 6 39 7 7 111
ร้อยละ 8.60 % 3.23 % 20.97 % 3.76 % 3.76 % 59.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 266 คน
จำนวน(คน) 31 19 44 16 16 140
ร้อยละ 11.65 % 7.14 % 16.54 % 6.02 % 6.02 % 52.63 %

266 : 31 , 19 , 44 , 16 , 16 , 140...11.65 , 7.14 , 16.54 , 6.02 , 6.02 , 52.63 = 126 : 47.37
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 266 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 126 คน คิดเป็นร้อยละ 47.37%

Powered By www.thaieducation.net