โรงเรียนบ้านวังยวน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
85
จำนวน(คน) 8 0 3 0 0 74
ร้อยละ 9.41 % 0.00 % 3.53 % 0.00 % 0.00 % 87.06 %
ระดับประถมศึกษา
224
จำนวน(คน) 15 2 37 0 0 170
ร้อยละ 6.70 % 0.89 % 16.52 % 0.00 % 0.00 % 75.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 0 0 7 0 0 52
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.86 % 0.00 % 0.00 % 88.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 368 คน
จำนวน(คน) 23 2 47 0 0 296
ร้อยละ 6.25 % 0.54 % 12.77 % 0.00 % 0.00 % 80.43 %

309 : 23 , 2 , 40 , 0 , 0 , 244...7.44 , 0.65 , 12.94 , 0.00 , 0.00 , 78.96 = 65 : 21.04
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 368 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 19.57%

Powered By www.thaieducation.net