โรงเรียนบ้านวังยวน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
83
จำนวน(คน) 5 4 1 3 0 70
ร้อยละ 6.02 % 4.82 % 1.20 % 3.61 % 0.00 % 84.34 %
ระดับประถมศึกษา
219
จำนวน(คน) 4 11 8 4 2 190
ร้อยละ 1.83 % 5.02 % 3.65 % 1.83 % 0.91 % 86.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 0 0 3 0 1 45
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.12 % 0.00 % 2.04 % 91.84 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 351 คน
จำนวน(คน) 9 15 12 7 3 305
ร้อยละ 2.56 % 4.27 % 3.42 % 1.99 % 0.85 % 86.89 %

302 : 9 , 15 , 9 , 7 , 2 , 260...2.98 , 4.97 , 2.98 , 2.32 , 0.66 , 86.09 = 42 : 13.91
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 351 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 13.11%

Powered By www.thaieducation.net